Římskokatolická farnost Mnich


kostel Mnich
kostel Mnich
kostel Mnich
farní kostel sv. Jana Křtitele vnitřek kostela sv. Jana Křtitele farní kostel sv. Jana Křtitele


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNICH

Duchovní správce exkurendo

P. Mgr. Václav Šika

sídlo: Husovo náměstí 94, Kamenice nad Lipou

Mobilní telefon: 607857160

Pravidelné mše svaté v Mnichu

v kostele sv. Jana Křtitele:

    NEDĚLE V 8.00 HODIN


Filiální kostel sv. Václava v Hojovicích:

Mše svaté každou 3. sobotu v měsíci v 15.30 hodin.
(v letním období v 16.30 hodin)

viz bohoslužby

Z historie farnosti

Přesné datum stavby kostela v Mnichu není známo, ale stál již roku 1359, protože se připomíná Purkart z Mnichu jako jeho patron. V roce 1552 se dostal Mnich do majetku pánů z Talmperka, kteří si zvolili tento kostel za místo posledního odpočinku. Hroby umístěné před oltářem byly zakryty 11 mramorovými deskami s nápisy. Při přestavbě v roce 1779 byla z těchto desek udělána dlažba, takže za dalších 80 let jsou popisovány jako nečitelné. Navíc při opravě v roce 1891 byly jimi obloženy zdi zvenčí po pravé straně kostela. Dodnes se zachovalo několik desek, jsou však značně poškozeny.

Farním se kostel stal roku 1371 a byl jím až do roku 1650, kdy byla chudá farnost zrušena a připojena k Deštné. Deštěnská farnost postupně získávala na velikosti a proto byla v roce 1750 opět potvrzena farnost v Mnichu a zdejší kostel se stal farním. Od roku 1762 byla místní tvrz opravena na faru. Prvním farářem obnovené farnosti se stal v roce 1759 František Fortini, který se o rok později stal farářem v Deštné. Po něm se zde vystřídala řada duchovních.

Do farnosti patří: Mnich, Annovice, Bořetín, Drunče, Dvořiště, Hojovice, Chválkov, Mirotín, Rutov.

Historie kostela sv. Jana Křtitele v datech

1583    velký požár, při němž byla ves těžce poškozena, kostel vyhořel včetně zvonice

1684    od Jáchyma Slavaty byl koupen hlavní obraz
1691    postaven nový oltář
1693    postavená nová dřevěná zvonice na původním místě
1704    nový prkenný strop, koupeno 21 stolic
1724    hlavní obraz byl zloději rozřezán a tak byl koupen za 20 zl. nový, který je dodnes
1779    zanikla zvonice, protože byla postavena kostelní věž, která byla opatřena křížem
1787    stolice byly vyměněny za jiné ze zničeného kostela sv. Barbory z J. Hradce
            - protože pod lavicemi nevyla dlažba, pozvolna hnily
1821    pořízena křížová cesta za 187 zl. a 43 kr. vod. čísla
1826    zhotovení nové vazby věže, věž byla pokryta a barvena
1830    na levé straně kostela je zřízen hřbitov
1837    k varhanům přidělán pedál a nové měchy
1843    srovnáno místo před kostelem a vysazeny dvě lípy, mezi lípy postaven kříž
1850    celková přestavba varhan a zvětšení
1858    restaurování oltáře
1863    jaro - dohotoveny nové, 16-ti rejstříkové varhany, což si vyžádalo přestavění
            a zvětšení kůru. Varhany byly pořízeny za 540 zl. Josefem Haladou. Staré varhany
            předělal a prodal do Pluhového Žďáru za 180 zl.
1863    září-říjen = nový krov a krytina i nový kříž na věž - stálo to 640 zl. Stavbu provedl
            Augustin Javůrek z Tábora
1891    Oprava kostela, hrozí sesutí. Zdi byly staženy a kameny uzavírající hrobku pod
            kostelem vytrhány a jimi obloženy zdi zvenčí po pravé straně kostela. Byla dána
            nová dlažba.

1892    Oprava krovu, věž pokryta plechem a opatřena hodinami. Zdi natřeny na žluto.
Začátek 20. století - Nové lavice z modřínového dřeva udělala firma Kostelecký z Kamenice
            nad Lipou. Dřevo věnoval patron kostela, baron Geymüller z Kamenice nad Lipou.

1910    10. října udeřil do kostelní věže blesk, poškodil hodiny a zapálil kostel. Naštěstí byl
            včas uhašen a nezpůsobil větší škody.

1918   11. dubna odebrány píšťaly z varhan k výrobě válečného materiálu
1947   Výměna plechové střechy krytiny na věži
1951   Pokrytí střechy impregnovaným šindelem a nové lavice
1958   Úprava a rozšíření hřbitova, zbourána márnice a postavena nová
1965   Natřena věž kostela
1981   Elektrické natahování věžních hodin a nový hodinový stroj
1985   Nová střecha, měděné okapy, kanalizace, úprava okolí kostela a obílení, elektrické
           zvonění

2000   Nátěr všech soch
2001   Restaurování kazatelny, všech oltářů, křtitelnice a přední část varhan
2009 - 2011   Oprava fasády kostela a věže

 

ZVONY

 Roku 1583 vypukl velký požár, při němž byla ves těžce poškozena, kostel vyhořel včetně zvonice (která stála v místech dnešní zahrádky před školou), zvony se roztekly. Proto ještě téhož roku na náklad obce Bořetín, Chválkov, Drunče, Mirotín a Mnich byl zhotoven nový zvon s nápisem připomínající tyto tragické události: „Slíván jest zvon tento ke cti a chvále Pána Boha po shoření a zkažení vsi této léta Páně 1583 od Jana Jeneypora zvonaře“. Tento zvon roku 1822 pukl a byl roku 1887 rozbit a přelit. Naposledy zněl 13.2.1917, kdy byl na místě rozbit a zabaven jako vojenský materiál.

Roku 1696 byla zvonice opatřena malým zvonem od Pavla J. Haaga z Českých Budějovic. Zvon měl nápis „In H B V Maria“ a zvonilo se jím v hodině smrti umírajícím. Tento zvon byl taktéž zrekvírován za I. světové války (11. 12. 1917).

V roce 1722 dal kníže Bedřich Windischdratz ulít zvon se jménem sv. Jana Nepomuckého, který zvonil poledne a klekání. Tento zvon, který stále ještě můžeme slyšet, váží 80 kg a má tón G2.

19. března 1922 byl zavěšen nově pořízený zvon ze sbírek občanů. Na zvonu byl nápis „Na památku padlým vojínům“ a obraz sv. Ludmily. Tento zvon však zvonil pouze 20 let, 4. dubna 1942 byl zabaven pro válečné potřeby.

Nové zvony

Roku 1999 ze sbírky občanů, především obcích Mnich, Bořetín, Drunče, Chválkov a Mirotín byly nákladem více než 200 000 Kč pořízeny dva nové zvony - sv. Jan Křtitel (220 kg, tón D2) a P. Mariie (163 kg, tón E2). Na náklady obecního úřadu byl pořízen nový cimbál na odbíjení hodin (29 kg). Vše ulila zvonařská dílna paní Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Dne 15. 8. 1999 se konalo slavnostní vysvěcení nových zvonů za účasti českobudějovického biskupa Antonína Lišky.

Zvony jsou načasovány na automatický provoz takto:
malý zvon - sv. Jan Nepomucký - zvoní jako umíráček
střední zvon - Panna Maria - zvoní klekání ráno a večer v 6 hodin po dobu 3 minut
velký zvon - sv. Jan Křtitel - zvoní poledne po dobu 3 minut
V neděli v poledne zvoní velký a střední zvon po dobu 5 minutÚvodní strana
Bohoslužby

Aktuality
Dějiny farnosti
 Kamenice n.L.

Spravované farnosti:
     Těmice
      Mnich
      Častrov

Bankovní spojení